TFE系列 普通版 TFE03 声波

简介:

评分:

6

1人评分

我的评分:

 

变形金刚TFE复刻版系列 -TFE03 声波

变形金刚TFE复刻版系列 -TFE03 声波

变形金刚TFE复刻版系列 -TFE03 声波

变形金刚TFE复刻版系列 -TFE03 声波

变形金刚TFE复刻版系列 -TFE03 声波

变形金刚TFE复刻版系列 -TFE03 声波

变形金刚TFE复刻版系列 -TFE03 声波

变形金刚TFE复刻版系列 -TFE03 声波

变形金刚TFE复刻版系列 -TFE03 声波

变形金刚TFE复刻版系列 -TFE03 声波

变形金刚TFE复刻版系列 -TFE03 声波

变形金刚TFE复刻版系列 -TFE03 声波

变形金刚TFE复刻版系列 -TFE03 声波

变形金刚TFE复刻版系列 -TFE03 声波

变形金刚TFE复刻版系列 -TFE03 声波

变形金刚TFE复刻版系列 -TFE03 声波

变形金刚TFE复刻版系列 -TFE03 声波

变形金刚TFE复刻版系列 -TFE03 声波

变形金刚TFE复刻版系列 -TFE03 声波

变形金刚TFE复刻版系列 -TFE03 声波

变形金刚TFE复刻版系列 -TFE03 声波

变形金刚TFE复刻版系列 -TFE03 声波

变形金刚TFE复刻版系列 -TFE03 声波

变形金刚TFE复刻版系列 -TFE03 声波

图片原作:8号烟雾

78动漫网友TF--圣贤的视频评测

 

厂商 TAKARATOMY
系列 变形金刚复刻版系列玩具
级别或分类 普通版
发售时间
未知
名称 TFE03 声波
人物名 声波激光鸟
版本 普通版
编号 TFE03
原型师 余家英昭
材料种类 塑料
玩具分类 机甲成品
参与创建 admin