NECA 7寸系列 音乐 铁娘子乐队 死亡再现

简介:

NECA 7寸可动人形系列 音乐周边系列的级别或分类的周边单品

评分:

0

0人评分

我的评分:
厂商 NECA
系列 NECA 7寸可动人形系列
级别或分类 音乐
发售时间
2010年
名称 铁娘子乐队 死亡再现
人物名 铁娘子乐队
版本 普通版
材料种类 塑料
规格 177mm
玩具分类 美系周边
参与创建 venomchow888